การเขียนข้อความโฆษณา

posted on 06 May 2010 00:03 by ajkoifeu
โครงร่างข้อความโฆษณา

1. พาดหัว (Headline)
2. พาดหัวรอง (Sub Headline)
3. ประโยชน์หรือรายละเอียด (Body text)
4. ข้อความพิสูจน์กล่าวอ้าง (Proof)
5. ข้อความปิดท้าย (Closing)

โครงร่างข้อความโฆษณา
     พาดหัว (Headline) ในการเขียนข้อความโฆษณา จำเป็นจะต้องมีพาดหัวเสมอเพราะพาดหัวเป็นส่วนที่เด่นที่สุดในประเภทของข้อความโฆษณา มีไว้เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจชวนให้ติดตามอ่านเรื่องราวต่อไป ลักษณะของพาดหัวที่ดี ควรจะมีขนาดตัวอักษรโตหรือเด่น  เป็นข้อความที่สั้น  กะทัดรัด ชวนให้น่าคิดหรือน่าติดตามอ่านต่อไป
 

พาดหัว (Headline) ในการเขียนข้อความโฆษณา จำเป็นจะต้องมีพาดหัวเสมอเพราะพาดหัวเป็นส่วนที่เด่นที่สุดในประเภทของข้อความโฆษณา มีไว้เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจชวนให้ติดตามอ่านเรื่องราวต่อไป ลักษณะของพาดหัวที่ดี ควรจะมีขนาดตัวอักษรโตหรือเด่น  เป็นข้อความที่สั้น  กะทัดรัด ชวนให้น่าคดหรือน่าติดตามอ่านต่อไป

 
พาดหัวรอง (Subheadline or Subcaption) คือ ข้อความที่มีขนาดและความสำคัญรองลงมาจากพาดหัว หรือในกรณีที่พาดหัวเป็นประโยคยาว ๆ ทำให้ไม่เด่นไม่สะดุดตา อาจจะตัดทอนตอนใดตอนหนึ่งลงมาให้เป็นพาดหัวรองก็ได้ โดยลดให้ตัวอักษรมีขนาดรองลงมาจากพาดหัว ถ้าเป็นพาดหัวประเภทอยากรู้อยากเห็นหรือแบบฉงน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านสนเท่ห์หรือประหลาดใจ อาจจะต้องใช้พาดหัวรองทำหน้าที่ขยายความจากพาดหัวให้เข้าใจเพิ่มขึ้น
โครงร่างข้อความโฆษณา
ข้อความบอกรายละเอียด (Body text) 
     สำหรับสินค้าใหม่ที่ประชาชนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจประโยชน์ว่าใช้ทำอะไร ใช้อย่างไร หรือรู้จักแล้วแต่การโฆษณาต้องการเน้นให้ถึงประโยชน์เพื่อการจูงใจซื้อ  จึงควรชี้ให้เห็นว่าสินค้านี้ให้ประโยชน์คุ้มค่าอย่างไร แต่ถ้าเป็นสินค้าที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป  อาจจะไม่จำเป็นต้องเน้นประโยชน์ก็ได้ เพื่อให้พื้นที่โฆษณาดูโปร่งตา ไม่รกไปด้วยข้อความ ซึ่งจะดูดีกว่าโฆษณาที่แน่นไปทั้งภาพด้วยเรื่องราวต่างๆ  เต็มพื้นที่

ประโยชน์อื่น    หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
     ถ้าสินค้ามีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีประโยชน์เหนือกว่าสินค้าธรรมดาโดยทั่วไป  การเขียนข้อความโฆษณาจึงควรมีรายละเอียดส่วนนี้ไว้ด้วย เพื่อช่วยสร้างความสนใจเป็นพิเศษแก่ผู้อ่าน เช่น เครื่องดูดฝุ่น นอกจากใช้ดูดฝุ่นแล้วยังสามารถใช้เป่าลมได้อีกด้วย                
โครงร่างข้อความโฆษณา
ข้อความพิสูจน์ข้ออ้าง (Proof)
     ข้อความส่วนนี้มีไว้เพื่อสร้างความเชื่อถือหรือช่วยให้เกิดความมั่นใจในสินค้า โดยมักจะอ้างอิงบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ตั้งแต่บุคคลธรรมดาทั่ว ๆ  ไปที่ใช้สินค้าหรือบริการ แต่ถ้าเป็นดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีในสังคม  ก็จะได้รับความสนใจและได้รับความเชื่อถือเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนเด่นคนดังในสาขาอาชีพนั้นๆ เช่น นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับชาติ หรือระดับโลก  โฆษณาสินค้าที่เกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้นๆ ผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอาหารการกิน  แนะนำเรื่องอาหารหรือเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น
     การอ้างถึงสถาบัน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง เช่น การได้รับเครื่องหมายรับรองของ อย.  (คณะกรรมการอาหารและยา)  หรือเครื่องหมายรับรองของ มอก.  (ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นต้น หรืออ้างถึงหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ยอมรับและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  นาฬิกาที่ใช้จับเวลาในการแข่งขันกีฬาระดับภาค  ระดับชาติ ไปจนถึงระดับโลก เป็นต้น
 
ข้อความลงท้าย (Closing)
     เป็นการจบโฆษณา โดยสรุปให้ทราบว่าผู้อ่านควรจะทำอย่างไร เช่น ให้ตัดสินใจซื้อ  ซื้อได้ที่ไหน  ซื้อได้โดยวิธีใด  ใครเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย และคำขวัญ ก็เป็นที่นิยมในส่วนข้อความปิดท้าย เป็นต้น
หลักการเขียนข้อความโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณาสำหรับสื่อประเภทต่างๆ
     สื่อแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป  เพื่อให้มีการเขียนข้อความที่เหมาะสมและดีที่สุด  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเขียนดังนี้
1. วิทยุ  ควรฟังง่าย  เข้าใจง่าย  ได้ภาพพจน์ชัดเจนจากการฟัง
2. โทรทัศน์  ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพและเสียง และการเคลื่อนไหว  เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถสื่อความหมายแทนคำพูดได้มาก
3. หนังสือพิมพ์  ต้องคำนึงถึงความสำคัญระหว่างภาพและข้อความ
4. นิตยสาร  ต้องคำนึงถึงระยะเวลาของอายุนิตยสาร  เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ล้าสมัย
5. โปสเตอร์  เขียนข้อความสั้นๆ เน้นจุดเด่น ของภาพ และข้อความ
หลักการเขียนข้อความโฆษณา
ลักษณะที่ดีของข้อความโฆษณา
1. ความชัดเจน (Clearness) เข้าใจง่าย  ไม่คลุมเครือ
2. ความเหมาะสม (Aptness) ข้อความต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
3. ความกะทัดรัด (Brief) ได้ใจความ  ไม่เยิ่นเย้อ
4. เป็นการส่วนตัว (Personal)  ให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่ากำลังสื่อสารกับเขา
5. ข้อความลงท้าย (Closing)  ทำให้ผู้อ่านรู้ว่าต้องการให้ทำอะไร
โครงร่างข้อความโฆษณา
     พาดหัว (Headline) ในการเขียนข้อความโฆษณา จำเป็นจะต้องมีพาดหัวเสมอเพราะพาดหัวเป็นส่วนที่เด่นที่สุดในประเภทของข้อความโฆษณา มีไว้เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจชวนให้ติดตามอ่านเรื่องราวต่อไป ลักษณะของพาดหัวที่ดี ควรจะมีขนาดตัวอักษรโตหรือเด่น  เป็นข้อความที่สั้น  กะทัดรัด ชวนให้น่าคดหรือน่าติดตามอ่านต่อไป
โครงร่างข้อความโฆษณา
     พาดหัว (Headline) ในการเขียนข้อความโฆษณา จำเป็นจะต้องมีพาดหัวเสมอเพราะพาดหัวเป็นส่วนที่เด่นที่สุดในประเภทของข้อความโฆษณา มีไว้เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจชวนให้ติดตามอ่านเรื่องราวต่อไป ลักษณะของพาดหัวที่ดี ควรจะมีขนาดตัวอักษรโตหรือเด่น  เป็นข้อความที่สั้น  กะทัดรัด ชวนให้น่าคดหรือน่าติดตามอ่านต่อไป
โครงร่างข้อความโฆษณา
      พาดหัวรอง (Subheadline or Subcaption) คือ ข้อความที่มีขนาดและความสำคัญรองลงมาจากพาดหัว หรือในกรณีที่พาดหัวเป็นประโยคยาว ๆ ทำให้ไม่เด่นไม่สะดุดตา อาจจะตัดทอนตอนใดตอนหนึ่งลงมาให้เป็นพาดหัวรองก็ได้ โดยลดให้ตัวอักษรมีขนาดรองลงมาจากพาดหัว ถ้าเป็นพาดหัวประเภทอยากรู้อยากเห็นหรือแบบฉงน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านสนเท่ห์หรือประหลาดใจ อาจจะต้องใช้พาดหัวรองทำหน้าที่ขยายความจากพาดหัวให้เข้าใจเพิ่มขึ้น
โครงร่างข้อความโฆษณา
ข้อความบอกรายละเอียด (ฺBody text) 
     สำหรับสินค้าใหม่ที่ประชาชนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจประโยชน์ว่าใช้ทำอะไร ใช้อย่างไร หรือรู้จักแล้วแต่การโฆษณาต้องการเน้นให้ถึงประโยชน์เพื่อการจูงใจซื้อ  จึงควรชี้ให้เห็นว่าสินค้านี้ให้ประโยชน์คุ้มค่าอย่างไร แต่ถ้าเป็นสินค้าที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป  อาจจะไม่จำเป็นต้องเน้นประโยชน์ก็ได้ เพื่อให้พื้นที่โฆษณาดูโปร่งตา ไม่รกไปด้วยข้อความ ซึ่งจะดูดีกว่าโฆษณาที่แน่นไปทั้งภาพด้วยเรื่องราวต่างๆ  เต็มพื้นที่

ประโยชน์อื่น    หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
     ถ้าสินค้ามีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีประโยชน์เหนือกว่าสินค้าธรรมดาโดยทั่วไป  การเขียนข้อความโฆษณาจึงควรมีรายละเอียดส่วนนี้ไว้ด้วย เพื่อช่วยสร้างความสนใจเป็นพิเศษแก่ผู้อ่าน เช่น เครื่องดูดฝุ่น นอกจากใช้ดูดฝุ่นแล้วยังสามารถใช้เป่าลมได้อีกด้วย                
โครงร่างข้อความโฆษณา
ข้อความพิสูจน์ข้ออ้าง (Proof)
     ข้อความส่วนนี้มีไว้เพื่อสร้างความเชื่อถือหรือช่วยให้เกิดความมั่นใจในสินค้า โดยมักจะอ้างอิงบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ตั้งแต่บุคคลธรรมดาทั่ว ๆ  ไปที่ใช้สินค้าหรือบริการ แต่ถ้าเป็นดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีในสังคม  ก็จะได้รับความสนใจและได้รับความเชื่อถือเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนเด่นคนดังในสาขาอาชีพนั้นๆ เช่น นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับชาติ หรือระดับโลก  โฆษณาสินค้าที่เกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้นๆ ผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอาหารการกิน  แนะนำเรื่องอาหารหรือเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น
     การอ้างถึงสถาบัน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง เช่น การได้รับเครื่องหมายรับรองของ อย.  (คณะกรรมการอาหารและยา)  หรือเครื่องหมายรับรองของ มอก.  (ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นต้น หรืออ้างถึงหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ยอมรับและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  นาฬิกาที่ใช้จับเวลาในการแข่งขันกีฬาระดับภาค  ระดับชาติ ไปจนถึงระดับโลก เป็นต้น
โครงร่างข้อความโฆษณา
ข้อความลงท้าย (Closing)
     เป็นการจบโฆษณา โดยสรุปให้ทราบว่าผู้อ่านควรจะทำอย่างไร เช่น ให้ตัดสินใจซื้อ  ซื้อได้ที่ไหน  ซื้อได้โดยวิธีใด  ใครเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย และคำขวัญ ก็เป็นที่นิยมในส่วนข้อความปิดท้าย เป็นต้น
หลักการเขียนข้อความโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณาสำหรับสื่อประเภทต่างๆ
     สื่อแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป  เพื่อให้มีการเขียนข้อความที่เหมาะสมและดีที่สุด  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเขียนดังนี้
1. วิทยุ  ควรฟังง่าย  เข้าใจง่าย  ได้ภาพพจน์ชัดเจนจากการฟัง
2. โทรทัศน์  ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพและเสียง และการเคลื่อนไหว  เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถสื่อความหมายแทนคำพูดได้มาก
3. หนังสือพิมพ์  ต้องคำนึงถึงความสำคัญระหว่างภาพและข้อความ
4. นิตยสาร  ต้องคำนึงถึงระยะเวลาของอายุนิตยสาร  เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ล้าสมัย
5. โปสเตอร์  เขียนข้อความสั้นๆ เน้นจุดเด่น ของภาพ และข้อความ
หลักการเขียนข้อความโฆษณา
ลักษณะที่ดีของข้อความโฆษณา
1. ความชัดเจน (Clearness) เข้าใจง่าย  ไม่คลุมเครือ
2. ความเหมาะสม (Aptness) ข้อความต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
3. ความกะทัดรัด (Brief) ได้ใจความ  ไม่เยิ่นเย้อ
4. เป็นการส่วนตัว (Personal)  ให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่ากำลังสื่อสารกับเขา
5. ข้อความลงท้าย (Closing)  ทำให้ผู้อ่านรู้ว่าต้องการให้ทำอะไร

edit @ 6 May 2010 00:53:04 by thitiporn

edit @ 6 May 2010 00:54:20 by thitiporn

edit @ 6 May 2010 00:55:24 by thitiporn

edit @ 6 May 2010 10:52:00 by thitiporn

Comment

Comment:

Tweet

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#5 By (49.230.221.114|49.230.221.114) on 2014-10-25 10:48

อ.ก้อยคะ งานใบปลิวร้าน Mo'C Mo'L อัฟขึ้นแล้วนะคะ ขอคอมเม้นด้วยนะคะ แล้วก็งาน FEU อ.ยังไม่ได้คอมเม้น.ให้หนูเลยคะ http://punthitra.exteen.com

#4 By punthitra on 2010-05-07 15:15

จารย์คับ ส่งละนะคับ ตรวจดูงานให้ด้วยนะคับ

#3 By panyapat on 2010-05-07 00:58

จารย์ก้อยคับ งาน ใบปลิว อัฟแล้วนะคับ
(โน๊ตบุ๊ค ben q) คับ

#2 By RUNGROT on 2010-05-06 13:26

อาจารย์ก้อย คะ อัฟขึ้นแล้วนะคะ น้ำแร่ฟิจิคะ ลองอ่านดูนะคะ ไม่มั่นใจว่าจะถูกรึป่าวคะ ขอคอมเม้นด้วยค๊าopen-mounthed smile big smile confused smile sad smile

#1 By Pornthip Teerananonskun on 2010-05-06 13:16