การศึกษาการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบก่อนเกิดและหลังเกิดภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้านที่พักและโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้านที่พักและโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณชาคร   ลี้ถาวร รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมลานนาพาเลช    สังเกตพฤติกรรม   และบรรยากาศการให้สัมภาษณ์    โดยนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

               ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการดำเนินงานด้านต่างๆเป็นหลักสำคัญ    ทำให้กิจการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานและมีปัญหาต่างๆตามมา   โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่ทำในเรื่องของการประชุม   สัมมนาได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าด้านอื่นๆ   และผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองได้ส่งผลต่อเนื่องไปยังการดำเนินงานด้านการตลาดทำให้มียอดขายลดลง    เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองที่รุนแรงทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมยังได้รับผลกระทบรองลงมา  คือ   มีการแข่งขันมากขึ้นทำให้ตลาดที่มีอยู่ยิ่งแคบลงโดยเฉพาะเกสท์เฮ้าส์และโรงแรมที่อยู่แถวนอกเมืองเพราะค่าครองชีพถูกจึงทำให้นักท่องเที่ยวพากันไปพักเกสท์เฮ้าส์แถวนอกเมือง     สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการอยู่รอดในทุกวันนี้คือการที่ภาครัฐออกมาสนับสนุนงบประมาณการประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการประชุม    สัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านที่พักและโรงแรม

               ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจที่พักและโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ในวิกฤติเศรษฐกิจระหว่างปี  พ.ศ.2550-2553  จากผลกระทบดังกล่าวผู้ประกอบการพึงระลึกถึงบทเรียนที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงการดำเนินงานทั้งภาวะปกติและภาวะที่ไม่ปกติ    เพื่อปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการประกอบธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด   และการปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงานภายในองค์กรของธุรกิจทุกๆด้าน   สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเพื่อให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ณัฐชยา   นาแพร่

พรชนก   สร้อยแก้ว

นิภาพร   อินต๊ะเสน

Comment

Comment:

Tweet