การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบก่อนเกิดและหลังเกิดภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤติและหลังเกิดภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของ คุณศราวุฒิ  แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

          จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมด ได้นำมาสังเคราะห์เพื่อการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก่อนและหลังภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้านการนำเที่ยวและจำหน่ายตั๋วโดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่า ข้อมมูลที่ได้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในการศึกษาผู้ศึกษาได้กำหนดเป็นคำถาม 3 ส่วนใหญ่ๆโดยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ

ส่วนที่ 1  ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและการเมือง ในปี 2550-2553 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

 ท่องเที่ยวด้าน  การนำเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนที่ 2  การเปรีบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก่อนและหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

และการเมือง ในปี 2550-2553 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวด้านการนำเที่ยว

จังหวัด เชียงใหม่  

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสื่อสารการตลาดไปยังลูกค้าที่เข้าใช้บริการการนำเที่ยว

 และการจำหน่ายตั๋วโดยสารในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งใน 3 ส่วนนี้ ได้สรุปและมีใจความที่สำคัญดังนี้

การเมืองมีผลกระทบโดยตรงกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปัญหาก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีผลกระทบต่อรายได้มากกว่าเพราะมีการใช้เงินมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากการใช้เงินในการท่องเที่ยวต่างกัน ซึ่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 70-80 จากยอดการจองโรงแรมที่ลดน้อยลงของนักท่องเที่ยว ด้านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เข้ามา ทำให้มัคคุเทศก์ไม่มีงาน  เพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนมากเดินทางมาเที่ยวจะไม่ใช้มัคคุเทศก์

             นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะใช้ สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลเพราะว่าจะเข้ามาเป็นช่องทางอย่างเดียว ที่หาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เวลาจะเข้ามาเชียงใหม่ในทางด้านการท่องเที่ยวก็ต้องหาข้อมูล เชียงใหม่ ก็จะเข้ามาดูยังเว็ปไซต์

            ภาครัฐเข้ามาช่วยด้านงบประมาณและร่วมมือกับเอกชน ทำการตลาดทั้งระดับต่างชาติกับระดับพื้นที่  มีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมพิเศษอยู่เรื่อยๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวในช่วยนอกฤดูกาล โดยมีการวางกิจกรรมทั้งหมดทั้ง 12 เดือน มีเทศกาลหลักก็ คือ สงกรานต์ ไม้ดอกไม้ประดับ ลอยกระทง มีการพัฒนารูปแบบของเทศกาลให้ดีขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้น น่าประทับใจ

ตลาดการท่องเที่ยวแบบเดิมของเชียงใหม่มีการเติบโตน้อย ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ก็อาจจะทำให้เป็น ฟรีซีซั่น (Free season) และจัดทำหนังสือดูนก หน้าหนาวดูนกยังไง หน้าฝนมาเที่ยวดูนกยังไง มาล่องแก่ง สร้างกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น

วาสนา  นวลฝั้น

ดลณพร   จุมปา

ศรัณญู  ใหม่ต๊ะ

Comment

Comment:

Tweet