การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก่อนเกิดและหลังเกิดภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นการศึกษาโดยใช้แหล่งข้อมูล ทั้งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและแหล่งปฐมภูมิประกอบกัน การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมินั้นเป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร ตัวอย่างงานงานวิจัย ส่วนการศึกษาจากแหล่งปฐมภูมินั้นใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) ซึ่งใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นประธานชมรมธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษานโยบาย แผนและกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดก่อนและหลังเกิดภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จังหวัดเชียงใหม่

            ในการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหารได้ใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยมีจุดมุ่งหมายหรือภารกิจในการดำเนินงานสื่อสารการตลาดไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการเลือกจังหวัดเชียงใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่มคือกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศและกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

โดยการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มนั้น ได้มีการกำหนดแนวทางตามกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ(ประชาชนทั่วไป) จะเน้นการรับรู้ว่าธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยและมีสิ่งที่น่าดึงดูด มีการจัดทำโปรโมชั่นในแต่ละช่วง เช่น เชียงใหม่แกรนเซลล์ เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา พยายามกระตุ้นยอดขายนอกจากที่จะต้องดูแลธุรกิจเราอย่างเดียวซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าช่วยได้พอสมควร ซึ่งในการจัดกิจกรรมพิเศษช่วง Green Season มีการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งมีการว่างแผนไว้ล่วงหน้า จึงมีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดด้วยการการประชาสัมพันธ์ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ซื้อสินค้าในราคาพิเศษทั้งนี้หากทางสมาคมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และทางชมรมภัตตาคารและร้านอาหารได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดที่มีจากปัจจุบันให้เหมาะสม สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะทำให้ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่เป็นดึงดูดที่สุดในภาคเหนือตอนบนและสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านข้างเคียงเรามาด้วยที่ต้องการลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองบ้านที่เป็นเสน่ห์ของชาวเชียงใหม่ ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีโปรแกรมของแต่ละโรงแรมนั้นจะเน้นโปรแกรมแหล่งรวมที่ง่ายแก่การขาย โดยจัดการให้ข้อมูล ข้อมูลลงในเว็บไซต์ Free copy ที่นำมาวางที่ภัตตาคาร สถานที่ต่างๆโดยชมรมภัตตาคารและร้านอาหารหวังให้สื่อออนไลน์ได้ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในประเทศและต่างประเทศในการสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้คาดหวังให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น โดยจุดขายคือผู้ประกอบการควรมีเอกลักษณ์ของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารให้เด่นชัดอย่างเช่น ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารไทย ร้านอาหารจีน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจน เนื่องจากลูกค้าให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ของร้านอาหาร ในเครื่องคุณภาพ การบริการและความคุ้มค่าของราคา สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้              

อรพรรณ  สุยะลังกา                   

กัญญาลักษณ์ ศิริรุ่งไพร์บูรณ์       

ณัฐพร ณะสกุล 

edit @ 27 May 2011 17:54:24 by MarcomBlog&AlumniFEU

Comment

Comment:

Tweet