การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบก่อนเกิดและหลังเกิดภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการธุรกิจการบริการเพื่อสุขภาพในเชียงใหม่และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤติและหลังเกิดภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของคุณ ภาคิน พลอยพิชา นายกสมาคมไทยล้านนาสปา จังหวัดเชียงใหม่

          จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมดได้นำมาสังเคราะห์เพื่อการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก่อนและหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้านการบริการเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าข้อมูลที่ได้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในการศึกษาผู้ศึกษาได้กำหนดเป็นคำถาม 3 ส่วนใหญ่ๆโดยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ

ส่วนที่ 1  ภาวะวิฤกติเศรษฐกิจและการเมือง ในปี 2550-2553 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

การบริการเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนที่ 2  การเปรีบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก่อนและหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

และการเมือง ในปี 2550-2553 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การบริการเพื่อสุขภาพใน

จังหวัด เชียงใหม่  

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสื่อสารการตลาดไปยังลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการการ บริการเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งใน 3 ส่วนนี้ ได้สรุปและมีใจความที่สำคัญดังนี้

การเมืองไทยมีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจการบริการเพื่อสุขภาพ ปัญหาก็คือผู้ใช้บริการเมื่อคิดเป็นร้อยละผู้ใช้บริการจะอยู่ที่ ชาวไทยร้อยละ 20 และชาวต่างชาติร้อยละ80 ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ที่จะได้รับสำหรับผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ดีโดยรวมแล้วถือว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงของผู้ประกอบการมากนัก เพราะจะดูได้จากชาวต่างชาติที่มาใช้บริการจะเป็นชาวต่างที่มีฐานะค่อนข้างดี แต่วิเคราะห์โดยรวมแล้วในช่วงดังกล่าวผู้ประกอบการมีรายได้ที่ลดลงจากปีที่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกในช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดวิกฤติ

            ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะแสวงหาข้อมูลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ทเพราะว่าเป็นช่องทาง ที่หาข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อต้องการหาบริการเพื่อสุขภาพที่มีอยู่ในเชียงใหม่ก็ค้นหาโดยตรงได้ทางเว็ปไซต์ที่มีอยู่

            ภาครัฐเข้ามาช่วยผู้ประกอบการธุรกิจการบริการเพื่อสุขภาพในทางอ้อมโดยต้องมีการช่วยเหลือที่ต้นทางก่อนคือบริการนำเที่ยว ในด้านการร่วมมือกับเอกชน ทำการตลาดทั้งระดับต่างชาติกับระดับท้องถิ่น  มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างทุกช่วงให้เป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยว โดยมีการวางกิจกรรมทั้งหมดทั้ง 12 เดือน มีเทศกาลหลักก็ คือ สงกรานต์ ไม้ดอกไม้ประดับ ลอยกระทง มีการพัฒนารูปแบบของเทศกาลให้ดีขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้น น่าประทับใจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลไปยังธุรกิจการบริการเพื่อสุขภาพด้วยเช่นกัน

การตลาดของผู้ประกอบการบริการเพื่อสุขภาพของเชียงใหม่นอกเหนือจากการได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจพันธมิตรแล้วเรายังต้องทำการตลาดที่รักษาลูกค้าเดิมของเราและหาลูกค้าใหม่โดยมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดทางสื่อออนไลน์เพื่อทำให้ผู้รับเกิดการเห็นซ้ำ จดจำ และนำไปสู่การบอกต่อ และการหาลูกค้าใหม่ในประเทศโดยการใช้พนักงานขายในการเสนอขายและโปรโมชั่น

ณัฐวุฒิ  สร้อยแก้ว

ปริญญา  สาระจันทร์

เด่นพงษ์  ลาดใจ

Comment

Comment:

Tweet