การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก่อนและหลังภาวะวิกฤติการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้านร้านค้าสินค้าที่ระลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด  การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาการสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติการณ์ของธุรกิจสินค้าที่ระลึก  ผลกระทบของวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อผุ้ประกอบการ และ กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติการณ์  โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและได้เลือกคุณวสันต์  เดชะกัน ประธานกลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ผลสรุปการศึกษาได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

            วิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากกับหมู่บ้านถวาย ถือได้ว่าเป็นวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงที่สุด รองจากวิกฤติการณ์แฮมเบอเกอร์และวิกฤติการณ์เศรษฐกิจกรีซ กลุ่มลูกค้าที่หายไปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มี 2 ลักษณะ คือ 1.การเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง (นักทัศนาจร) 2.การใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยว (นักท่องเที่ยว)  ซึ่งทำให้ยอดขายหายไปโดยเฉลี่ยของบ้านถวาย ร้อยละ60-70 เพราะเกิดวิกฤติการณ์ทาง ด้านการเมืองภายในประเทศ จึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถออกมาท่องเที่ยวได้

            เครื่องมือและกลยุทธ์ที่บ้านถวายใช้ในการสื่อสารการตลาดก่อนเกิดวิกฤติการณ์ คือ การที่ชุมชนและภาครัฐร่วมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านถวาย กลยุทธ์ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ สื่อหลักของหมู่บ้านถวาย คือ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อแผ่นพับ, แผนที่บ้านถวาย, ปฏิทินการท่องเที่ยว 2. สื่ออินเทอร์เน็ต กลยุทธ์หลังเกิดวิกฤติการณ์ เมื่อเทียบดูแล้ว เครื่องมือและกลยุทธ์ที่ใช้ไม่มีอะไรแตกต่าง สื่อที่ใช้ยังใช้เหมือนเดิม แต่สื่อที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นมาจากสื่ออินเตอร์เน็ต

          จากวิกฤติที่เกิดขึ้นชุมชนบ้านถวายได้เรียนรู้จากวิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอก  ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ สิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอก  การทำให้เกิดความศรัทธา  ความเชื่อถือ ความโปร่งใสในการบริหารงาน ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการสร้างความศรัทธา นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชุมชนบ้านถวายได้ใช้แตกต่างจากที่อื่น ซึ่งถ้าหากต้องเจอภาวะวิฤติการณ์ในอนาคตชุมชนบ้านถวายก็สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้

 กรวิทย์  วิริยะ 

ชุมพลภัทร  โรจนัสถ์ภูวเดช

Comment

Comment:

Tweet