การสื่อสารการตลาดก่อนและหลังภาวะวิกฤติของธุรกิจกีฬาและสันทนาการในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางมาเล่นกีฬาและสันทนาการในเชียงใหม่, การใช้กลยุทธ์สนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และศึกษาความเป็นไปได้ โอกาสและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากคุณทวีวัฒน์ ทวีผล ผู้จัดการทั่วไป อัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท

            ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบธุรกิจกอล์ฟแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ผลกระทบภายในและผลกระทบภายนอก ผลกระทบภายในคือ วิกฤตการณ์ด้านการเมืองที่ไม่แน่นอน จึงทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ประชากรยังสามารถดำรงชีวิตได้ หากเทียบกับผลกระทบภายนอกคือสภาพเศรษฐิกจโลกที่ยังผันผวน และการเงินที่ไม่แน่นอนส่งผลต่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมไปถึงความปลอดภัยภายในประเทศ

            ในด้านของการเผยแพร่สื่อที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า กาสรนำเสนอข่าวสารวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศทำให้ นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยหากจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

            ในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ก่อนและหลังภาวะวิกฤตได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวโดยผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ บริษัทนำเที่ยวและแสวงหาข้อมูลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และหลังจากภาวะวิกฤตได้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อนิตยสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และธุรกิจควรมีการปรับปรุงและพัฒนาตราสินค้าใหม่ พร้อมจัดการส่งเสริมการขาย

เอกภพ ปาลี

ชโลธร พันธ์ศิลป์

Comment

Comment:

Tweet